ระบบ DataWarehouse/ Data Mining

ระบบ DW/DM เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ขององค์กร ทั้งแหล่งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการทำงานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูล และการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ

Company's Portfolio
หน่วยงาน ชื่อโครงการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล/เหมืองข้อมูล DW/DM (Data Warehouse/ Data Mining) จำนวน 1 ระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ DW/DM จำนวน 1 ระบบ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการ BCP Data Warehouse (Financial)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) พัฒนาระบบซอฟท์แวร์สำเร็จรูปเพื่อจัดทำระบบ Balanced Scorecard
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคลังข้อมูล BMA data warehouse